„Złota Góra”

REGULAMIN II PÓŁMARATONU ,,CROSS ZŁOTA GÓRA” oraz biegu rekreacyjnego
5 września 2021 r.

REGULAMIN ZE ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z SYTUACJI EPIDEMICZNEJ

UWAGA: W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus
 1. Maksymalna liczba uczestników wydarzenia na terenie strefy START/META: 250 osób (+ organizatorzy + obsługa). Liczba uczestników zawodów może ulec zmianie.
 2. Wyposażenie obowiązkowe zawodników obejmuje: maseczkę, żel do dezynfekcji (zawodnik sam musi zadbać o maseczkę i płyn do dezynfekcji).
 3. Strefa START/META jest przestrzenią otwartą, wygrodzoną, co pozwala na: kontrolowanie liczby osób przebywających równocześnie na terenie stref; obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu oraz kontrolę posiadania maseczek; swobodny przepływ powietrza.
 4. Organizator zapewnia żel do dezynfekcji przed wejściem na teren START/META oraz maseczki dla wolontariuszy i zespołu technicznego.
 5. Obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk obowiązuje także w Biurze Zawodów oraz w strefach wspólnych, w tym komunikacji.
 6. Dla zawodników przygotowane będą toalety na parkingu stadionu Czarni Brzeźno w Brzeźnie.
 7. Regulamin może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną i obostrzenia wprowadzone na terenie Polski (m.in. Ministerstwo Zdrowia).

I. Cel wydarzenia

 • Popularyzacja biegów masowych.
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja Gminy Krzymów.
 • Promocja zachowań proekologicznych.

II. Organizatorzy:

 • Organizatorem I Półmaratonu „Cross Złota Góra” jest Fundacja im. Doktora Erazma Pietrygi, 62-500 Konin, ul. Puchalskiego 28.
 • Partnerzy biegu: Gmina Krzymów, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Konin.

III. Termin i miejsce

 • Bieg odbędzie się 5 września 2021 r. (niedziela) godz. 9.00. Start i meta: stadion sportowy Czarnych Brzeźno w Brzeźnie k. Konina
 • Biuro zawodów – Brzeźno k. Konina ul. Główna 70a, 62-513 Brzeźno, Gminny Ośrodek Kultury.

IV. Trasa biegu

 • Trasa: 1 pętla oznakowana co 5 km znakami pionowymi i poziomymi, dukty leśne około 90% trasy, około 10% drogi polne.
 • Na trasie znajdują się dwa punkty odświeżania.
 • Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 4 godziny.
 • Długość trasy około 22 km

V. Klasyfikacja

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca 1-6.

VI. Pomiar czas

 • Podczas I Półmaratonu „Cross Złota Góra” pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych.
 • Klasyfikacja prowadzona będzie według czasu netto.
 • Posiadanie prawidłowo zamocowanego i widocznego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII. Nagrody dla zawodników

 • Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w miarę posiadanych środków finansowych.

VIII. Zgłoszenia do biegu

 • Organizator ustala limit startujących, który wynosi w dobie pandemii 250 osób. Liczba uczestników może ulec zmianie ze względu na wprowadzenie nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie od 10 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. w cenie 50 zł, a od 17 lipca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. w cenie 65 zł. Zapisy dostępne na stronie www.datasport.pl.
 • Nie będzie można dokonać zgłoszenia w dniu zawodów.
 • Wpisanie na listę startową nastąpi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Opłatę startową należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia (decyduje data wpłynięcia opłaty na konto). Zawodnicy, którzy nie dokonają opłaty startowej w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni z listy startowej. Ostateczny termin zapisów upływa 20 sierpnia 2021 r (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie)
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

IX. Sprawy finansowe i weryfikacja zawodników

 • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie: 5 września 2021 r. w biurze zawodów w godz. 6.45 do 8.45 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie ul. Główna 70a, 62-513 Brzeźno k. Konina
 • Zawodnicy powyżej 70. roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

X. Uczestnictwo

 • Zawodnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu opłaty startowej odbiera pakiet startowy w biurze zawodów w dniu zawodów.
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i których dane zostały zweryfikowane w biurze zawodów.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 • Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Zakazuje się uczestniczenia w półmaratonie osobom, które nie mają numeru startowego, posługują się nieaktualnym numerem startowym oraz które biegną z zasłoniętym numerem startowym. Osoby takie zostaną usunięte z trasy biegu.
 • Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator zabrania startu na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.
 • W biegu mogą wziąć udział zawodnicy nordic walking. Limit pokonania trasy wynosi 4 godz.
 • W trakcie wydarzenia, w celu promocji wykonywane będą fotografie, które następnie publikowane będą w mediach, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych organizatora.

Kontakt do organizatorów: info@zlotagora.run

II Półmaratonowi CROSS ZŁOTA GÓRA towarzyszyć będzie bieg rekreacyjny

BIEG REKREACYJNY

I. Cel

 • Popularyzacja biegów masowych.
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja Gminy Krzymów.
 • Promocja zachowań proekologicznych.

II. Organizatorzy

 • Organizatorem biegu jest Fundacja im. Doktora Erazma Pietrygi, 62-500 Konin, ul. Puchalskiego 28.
 • Partnerzy biegu: Gmina Krzymów, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Konin.

III. Termin i miejsce

 • Bieg odbędzie się 5 września 2021 r. (niedziela) godz. 9.30. Start i meta: stadion sportowy Czarnych Brzeźno w Brzeźnie k. Konina
 • Biuro zawodów –Brzeźno k. Konina ul. Główna 70a, 62-513 Brzeźno, Gminny Ośrodek Kultury.

IV. Trasa biegu

 • Trasa: 1 pętla oznakowana, dukty leśne około 20% trasy, około 80% drogi polne.
 • Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 40 min.
 • Długość trasy około 3 km.

V. Nagrody dla zawodników

 • Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy: numer startowy i koszulkę.

VI. Zgłoszenia do biegu

 • Organizator ustala limit startujących, który wynosi w dobie pandemii 150 osób. Liczba uczestników może ulec zmianie ze względu na wprowadzenie nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie od
 • 10 czerwca 2021 r. do wyczerpania limitu miejsc. Rejestracja za pośrednictwem strony www.datasport.pl.
 • Nie będzie można dokonać zgłoszenia w dniu zawodów.

VII. Start i meta

 • Start do biegu odbywać się będzie w strefie START/META.
 • Zawodnicy muszą we własnym zakresie zaopatrzyć się w maseczki.
 • W poszczególnych strefach oraz na trasie biegu obowiązuje dystans społeczny.

VIII. Zawodnicy

 • W biegu towarzyszącym mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.
 • Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Zakazuje się uczestniczenia w półmaratonie osobom, które nie mają numeru startowego, posługują się nieaktualnym numerem startowym oraz które biegną z zasłoniętym numerem startowym. Osoby takie zostaną usunięte z trasy biegu.
 • Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator zabrania startu na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów. W trakcie wydarzenia, w celu promocji wykonywane będą fotografie, które następnie publikowane będą w mediach, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych organizatora.