„Złota Góra”

REGULAMIN I PÓŁMARATONU ,,CROSS ZŁOTA GÓRA” oraz biegu rekreacyjnego
15 sierpnia 2020 r.

REGULAMIN ZE ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z SYTUACJI EPIDEMICZNEJ

UWAGA: W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie ​www.gov.pl

Maksymalna liczba uczestników wydarzenia na terenie strefy START/ META: 150 osób (+ organizatorzy + obsługa). Liczba uczestników zawodów może ulec zmianie. 

Starty zawodników odbywają się indywidualnie, (co 5 sekund start zawodnika), co pozwala uniknąć gromadzenia się zawodników na linii startu. Po opuszczeniu linii startu zawodnicy rozpraszają się na trasie biegu, zachowując między sobą odległości.

Wyposażenie obowiązkowe zawodników obejmuje: maseczka, żel do dezynfekcji (zawodnik sam musi zadbać o maseczkę i płyn do dezynfekcji) Strefa START/META jest przestrzenią otwartą, wygrodzoną, co pozwala na: kontrolowanie liczby osób przebywających równocześnie na terenie stref; obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu oraz kontrolę posiadania maseczek; swobodny przepływ powietrza. 

Organizator zapewnia żel do dezynfekcji przed wejściem na teren START/META oraz maseczki dla wolontariuszy i zespołu technicznego.

Obowiązek zasłania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk obowiązuje także w Biurze Zawodów oraz w strefach wspólnych, w tym komunikacji. 

Dla zawodników przygotowane będą toalety na parkingu stadionu Czarni Brzeźno w Brzeźnie.

I Cel

1. Popularyzacja biegów masowych.

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja Gminy Krzymów.

4. Promocja zachowań proekologicznych.

II Organizatorzy 

Organizatorem I Półmaratonu „Cross Złota Góra” jest Fundacja im. Doktora Erazma Pietrygi, 62-500 Konin, ul. Puchalskiego 28. 

Partnerzy biegu: Gmina Krzymów, Lasy Państwowe –Nadleśnictwo Konin. 

III Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się 15 sierpnia 2020 r. (sobota) godz. 9.00. Start i meta: stadion sportowy Czarnych Brzeźno w Brzeźnie k. Konina

2. Biuro zawodów –Brzeźno k. Konina ul. Główna 70a, 62-513 Brzeźno, Gminny Ośrodek Kultury.

IV Trasa biegu

1. Trasa: 1 pętla oznakowana co 5 km znakami pionowymi i poziomymi, dukty leśne około 90% trasy, około 10% drogi polne.

2. Na trasie znajdują się dwa punkty odświeżania.

3. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 4 godziny.

4. Długość trasy około 22 km.

V Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca 1-6.

VI Pomiar czasu

1. Podczas I Półmaratonu „Cross Złota Góra” pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych.

2. Klasyfikacja prowadzona będzie według czasu netto.

3. Posiadanie prawidłowo zamocowanego i widocznego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII Nagrody dla zawodników

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy.

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.

3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w miarę posiadanych środków finansowych.

VIII Zgłoszenia do biegu

1. Organizator ustala limit startujących, który wynosi w dobie pandemii 150 osób. Liczba uczestników może ulec zmianie ze względu na wprowadzenie nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. 

2. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie od 2 marca 2020 r. od godz. 14.00 do wyczerpania limitu, na stronie www.slotmarket.pl

3. Nie będzie można dokonać zgłoszenia w dniu zawodów.

4. Wpisanie na listę startową nastąpi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Opłatę startową należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia (decyduje data wpłynięcia opłaty na konto). Zawodnicy, którzy nie dokonają opłaty startowej w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni z listy startowej. Ostateczny termin zapisów upływa  2 sierpnia 2020 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie)

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

IX Sprawy finansowe i weryfikacja zawodników

1. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie: 15 sierpnia 2020 r. (sobota) w biurze zawodów w godz. 6.45 do 8.45 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie ul. Główna 70a, 62-513 Brzeźno k. Konina

2. Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

X Uczestnictwo

1. Zawodnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu opłaty startowej odbiera pakiet startowy w biurze zawodów w dniu zawodów. 

2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i których dane zostały zweryfikowane w biurze zawodów.

3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

4. Zakazuje się uczestniczenia w półmaratonie osobom, które nie mają numeru startowego, posługują się nieaktualnym numerem startowym oraz które biegną z zasłoniętym numerem startowym. Osoby takie zostaną usunięte z trasy biegu.

5. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Organizator zabrania startu na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.

7. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy nordic walking. Limit pokonania trasy wynosi 4 godz. 

8. W trakcie wydarzenia, w celu promocji wykonywane będą fotografie, które następnie publikowane będą w mediach, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych organizatora. 

Kontrakt do organizatorów: info@zlotagora.run

I Półmaratonowi towarzyszyć będzie bieg rekreacyjny 

I Cel

1. Popularyzacja biegów masowych.

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja Gminy Krzymów.

4. Promocja zachowań proekologicznych.

II Organizatorzy 

Organizatorem biegu jest Fundacja im. Doktora Erazma Pietrygi, 62-500 Konin, ul. Puchalskiego 28. 

Partnerzy biegu: Gmina Krzymów, Lasy Państwowe –Nadleśnictwo Konin. 

III Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się 15 sierpnia 2020 r. (sobota) godz. 9.30. Start i meta: stadion sportowy Czarnych Brzeźno w Brzeźnie k. Konina

2. Biuro zawodów –Brzeźno k. Konina ul. Główna 70a, 62-513 Brzeźno, Gminny Ośrodek Kultury.

IV Trasa biegu

1. Trasa: 1 pętla oznakowana, dukty leśne około 20% trasy, około 80% drogi polne. 

2. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 40 min.

3. Długość trasy około 3km.

V Nagrody dla zawodników

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej otrzymają w biurze zawodów pakiet startowy: numer startowy i koszulkę. 

VI Zgłoszenia do biegu

1. Organizator ustala limit startujących, który wynosi w dobie pandemii 150 osób. Liczba uczestników może ulec zmianie ze względu na wprowadzenie nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. 

2. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie od 2 marca 2020 r. od godz. 14.00 do wyczerpania limitu, na stronie www.slotmarket.pl

3. Nie będzie można dokonać zgłoszenia w dniu zawodów.

VII Start i meta

Start do biegu odbywać się będzie w strefie START/META. Start indywidualny co 5 sekund dla poszczególnego zawodnika (lub pary w przypadku dziecko i opiekun) 

Zawodnicy muszą we własnym zakresie zaopatrzyć się w maseczki. W poszczególnych strefach oraz na trasie biegu obowiązuje dystans społeczny. 

VIII Zawodnicy

1. W biegu towarzyszącym mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych. 

2. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

3. Zakazuje się uczestniczenia w półmaratonie osobom, które nie mają numeru startowego, posługują się nieaktualnym numerem startowym oraz które biegną z zasłoniętym numerem startowym. Osoby takie zostaną usunięte z trasy biegu.

4. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Organizator zabrania startu na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.

6. W trakcie wydarzenia, w celu promocji wykonywane będą fotografie, które następnie publikowane będą w mediach, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych organizatora.